Menu

Logopeda w Dębicy

Zadaniem logopedii jest ocena i leczenie mowy na każdym poziomie jej niesprawności. Terapia pomaga przy problemach z komunikacją u ludzi w każdym wieku. Dąży do umożliwienia pozyskania jak najlepszych zdolności językowych. Praca logopedyczna jest często wieloletnim, mozolnym procesem, ale efekty są zadziwiające i dające ogromną satysfakcję zarówno ćwiczącemu, jak i logopedzie. Prowadzę profilaktykę i terapię szeroko rozumianych zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych.   Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, pracuję bezpośrednio z pacjentem oraz przekazuje wskazówki dla opiekunów do pracy w domu.

Profilaktyka zaburzeń mowy – porady, konsultacje oraz ćwiczenia zapobiegające powstawaniu wad wymowy.
Diagnostyka zaburzeń mowy - ocena stanu mowy, w stosunku do wieku, w oparciu o specjalistyczne testy diagnostyczne

Powstawanie poszczególnych głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

Wiek dziecka Artykulacja głosek
Pierwsze miesiące życie Głużenie – powstają przypadkowe dźwięki
6 miesiąc życia Gaworzenie – powtarzanie usłyszanych głosek
1-2 rok życia Pojawiają się pierwsze wyrazy; mama, tata, baba, daj itp. dziecko wymawia samogłoski: a, e, o, u, i, oraz spółgłoski: p pi, b, bi, m, mi, d, t, n, k, ś czasem ć.
2-3 rok życia Pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia samogłoski: ą, ę i spółgłoski: w, wi, f, fi, ś, ź, ć, ń, k, ki, g, gi, h, hi, l pod koniec okresu mogą pojawić się głoski s, z, c.
4-5 rok życia Pojawiają się lub utrwalają głoski s, z, c, dz, oraz z czasem głoski: sz, ż, cz, dż oraz r.
6 rok życia  Czas utrwalania się wszystkich głosek
7 rok życia Opanowana jest technika mówienia

 

Terapia zaburzeń mowy dzieci

alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur  korowych mózgu,
opóźniony rozwój mowy, dyslalia – nieprawidłowa realizacja różnych głosek, w tym najczęstsze:
seplenienie - nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
rotacyzm - nieprawidłowa realizacja lub brak głoski r,
mowa bezdźwięczna - brak realizacji głosek dźwięcznych i zastępowanie ich głoskami bezdźwięcznymi,
niepłynność mowy – jąkanie,
mutyzm - brak mowy lub ograniczenia mówienia przy braku zaburzeń neurologicznych.

Terapia zaburzeń mowy dorosłych

afazja - czyli zaburzenia mowy powstające w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu,  guza mózgu, demencji, choroby Alzheimera
dyzartria - czyli zaburzenia mowy powstające w wyniku nieprawidłowego unerwienia centralnych lub obwodowych mięśni mowy oraz zaburzenia koordynacji ruchów mięśni, np. w chorobie Parkinsona, dziecięcym porażeniu mózgowym
porażenie nerwu twarzowego, terapia ustno – twarzowa stosowana w neuralgiach, ćwiczenia mięśni mimicznych, a także praca nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie, połykanie, funkcjami które zostały upośledzone np. w wyniku udaru czy wypadku.

Terapia zaburzeń mowy osób z upośledzeniem umysłowym

Logopeda w DębicyProwadzę terapię logopedyczną osób z upośledzeniem umysłowym (oligofazja)  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - zespół Downa, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe lub inne zaburzenia rozwojowe i związane z nimi problemy z mową, jej nadawaniem i odbiorem.
Terapia polega na:

  • stymulowaniu rozwoju mowy, pobudzaniu do mówienia,
  • zajęciach ogólnorozwojowych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się,
  • usprawnianiu słuchu fonemowego,
  • gimnastyce narządów mowy,
  • ćwiczeniach oddechowych,
  • masażu logopedycznym,
  • korygowaniu nieprawidłowej wymowy poszczególnych głosek.

Do pracy logopedycznej wykorzystuje także elementy stymulacji sensomotorycznej (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk i propriocepcja – czucie głębokie) oraz elementy ustno – twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa łącznie z masażem logopedycznym.
Uatrakcyjnieniem terapii jest praca z użyciem specjalistycznych multimedialnych programów komputerowych – Logopedia, Porusz umysł, Logopedyczne zabawy, Sposób na dysleksję i innych.

Terapia pedagogiczna

  • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka
  • Przezwyciężanie trudności w czytaniu oraz pisaniu – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • Ćwiczenia wstępne do nauki czytania i pisania oraz ćwiczenia w formułowaniu konkretnych form ustnych i pisemnych (opowiadanie, opis, charakterystyka itd.)
  • Zapoznanie dzieci z pojęciami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, samogłoski, spółgłoski, litera wielka pisana, mała pisana, wielka drukowana, mała drukowana itp.
  • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
  • Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi
  • Ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie (myślenie sekwencyjne, przyczynowo- skutkowe, myślenie konkretne, abstrakcyjne)
  • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
  • Poprawienie sprawności manualnej
  • Ćwiczenia pobudzające dziecko do aktywności zabawowej, służą ugruntowaniu postawy ciała, poprawiają koordynację (współpracę obu półkul mózgowych)
  • Kształtowanie prawidłowej regulacji pracy mięśni, ćwiczenia motoryki małej i dużej oraz usprawnianie ruchowe
  • Rozwijanie podstawowej wiedzy matematycznej
  • Pomoc w utrwalaniu wiadomości, odrabianiu lekcji, przygotowaniu do sprawdzianów i klasówek

 

ActivStudio
Gabinet Terapii Ruchu i Mowy

39-200 DębicaMapa Dębicy na Podkarpaciu
ul. Sportowa 26 pok. 107
Dom Sportu i Rehabilitacji
rejestracja telefoniczna
694 915 203
e-mail: gabinet.activ@gmail.com
realizacja: StudioPixel.eu